služba podrške za airBalticcard

Postavljanje pitanja u svezi s korištenjem airBalticcard Mobile i dobivanje tehničke podrške na telefon:

+372 59513775
zastupnik za RH Slipčići d.o.o., M. Divkovića 9, 10090 Zagreb, OIB: 74555066682